Tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä

Suur-Savon Beagle ry (Y-tunnus 3033573-3)

Pajakaarre 3, 52300 Ristiina

 

2. Yhteyshenkilöt henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa

Suur-Savon Beagle ry (Y-tunnus 3033573-3)

Pajakaarre 3, 52300 Ristiina

Annamari Manner / p. 0440-207416

Sähköposti: annamari.manner(at)gmail.com

 

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri Suur-Savon Beagle ry

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Käsittely perustuu yhdistyslakiin, Suur-Savon Beagle ry:n sääntöihin sekä oikeutettuun etuun.

 

5. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi. Lisäksi henkilötietoja säilytetään rahoittajan ja kirjanpitolain vaatiman ajan 6 vuotta kuitenkin minimointiperiaatteen mukaisesti. Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut. Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteen sopimattomia, vanhentuneita  tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.

 

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi pitää sisällään seuraavia henkilötietoja:

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään seuraavat toiminnan kannalta tärkeät tiedot:

  • Jäsenen yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite)
  • Jäsenyyden ja sidosryhmäsuhteen hoitamiseksi tarpeelliset tiedot (esim. jäsennumero, lahjoitus- ja maksutiedot, pankkitilitiedot sekä asiointia koskevat muut tarpeelliset tiedot)

Mahdollisiin muihin kerättäviin tietoihin, kuten kuvausluvat, kuvien käyttö Suur-Savon Beagle ry:n kotisivuilla, pyydetään rekisteröidyltä erillinen lupa.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteriin sisältyvät tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Jäseneksi pyrkivä ilmoittaa tietonsa sähköpostilla.

 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Yhdistyksen yhteistyökumppaneille Yhdistyksen jäsenyyteen liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

9. Tietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään jäsenyyden ja siihen liittyvien velvoitteiden ajan.

 

10. Rekisterin suojaus

Jäsenrekisteri on olemassa vain sähköisessä muodossa rekisterin pitäjän tietokoneella ja on suojattu asianmukaisin hallinnollisin ja teknisin suojausmenetelmin. Jäsenrekisteriin on pääsy yhdistyksen sihteerillä, puheenjohtajalla ja laskutusvastaavilla. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

 

11. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi.

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä
osoitteeseen annamari.manner(at)gmail.com tai puhelinnumeroon: 0440-207416

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa tai muuttaa sitä. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella hän vastustaa käsittelyä. Reksiterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.