Yhdistyksen säännöt

Suur-Savo Beagle Ry:n säännöt

1 §.

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suur-Savon Beagle ry. ja sen kotipaikka on Pieksämäen kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Suur-Savon Kennelpiirin alueen.  Yhdistys on Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben r.y:n, Suomen Beaglejärjestö-Finska Beagleklubben r.y:n ja Suur-Savon Kennelpiirin jäsen.

 

2 §.

Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tehtävänä on alueellaan edistää beagle-koirien kasvatusta sekä niiden ulkomuodon ja metsästyskelpoisuuden parantamista ja toimia yhdyssiteenä  beagle-koiria harrastavien henkilöiden keskuudessa.

 

3 §.

Yhdistyksen toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 1. Järjestää jäsenilleen kerho- ja metsästäjäiltoja.
 2. Järjestää kenneltoimintaa koskevia esitelmä- ja valistustilaisuuksia.
 3. Toimeenpanee palkintotuomarikursseja ja neuvottelutilaisuuksia.
 4. Johtaa jalostustyötä.
 5. Toimeenpanee koiranäyttelyitä ja –kokeita.
 6. Valvoo jäsentensä luvallisia etuja yhdistyksen tarkoitusperiä toteutettaessa.
 7. Pitää jäsenistään luetteloa.

 

4 §.

Toimintaansa varten yhdistys hankkii tarvittaessa asianmukaisen luvan. Yhdistys ei harjoita poliittista toimintaa.

 

5 §.

Toiminnan rahoittaminen

Tarkoitusperiensä toteuttamiseksi voi yhdistys asianomaisen luvalla kartuttaa varojaan:

 1. Toimeenpanemalla koiranäyttelyitä ja kokeita.
 2. Toimeenpanemalla juhla- ja huvitilaisuuksia.
 3. Toimeenpanemalla arpajaisia ja keräyksiä.
 4. Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja.
 5. Perimällä jäsenmaksuja

 

6 §.

Jäsenyyttä koskevia määräyksiä

 • Yksityiset henkilöt voivat liittyä vuosijäseniksi sekä oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt voivat liittyä yhteisöjäseniksi. Vuosi- ja yhteisöjäsenyys alkaa ensimmäisestä maksetusta jäsenmaksusta johtokunnan hyväksyttyä jäsenyyden.
 • Nuorisojäsen on alle 18-vuotias henkilö. Perhejäseneksi hyväksytään vuosi- tai ainaisjäsenen kanssa samassa taloudessa asuva puoliso,  avopuoliso, rekisteröidyn parisuhteen osapuoli ja lapsi.
 • Ainaisjäseneksi pääsee yhdistyksen jäsen suorittamalla kertamaksuna kulloinkin voimassaolevan vuosijäsenen jäsenmaksun kymmenkertaisena
 • Johtokunta voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Samoin johtokunta voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen entisen johtokunnan puheenjohtajan. Kunniapuheenjohtajia voi samalla kertaa olla vain yksi.
 • Kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi kutsumiseen vaaditaan johtokunnan yksimielinen päätös.
 • Kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksua.

7 §.

Vuosi- ja yhteisöjäseneltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Perhe- ja nuorisojäsenen jäsenmaksu on puolet vuosijäsenen jäsenmaksusta. Perhejäsenelle ei toimiteta yhdistyksen julkaisua. Ainaisjäsenen jäsenmaksu suoritetaan kertakaikkisena, joka on 10 kertaa vuotuinen vuosijäsenen jäsenmaksu. Jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan vuoteen eikä ole kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin asiasta hänelle on ilmoitettu, suorittanut jäsenmaksuaan, voidaan katsoa johtokunnan päätöksellä eronneeksi.

 

8 §.

Jos jäsen tahtoo yhdistyksestä erota, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

 

9 §.

Johtokunnan esityksestä tai, jos 5 jäsentä sitä kirjallisesti vaatii, voidaan yhdistyksen päätöksellä erottaa sellainen, joka on toiminut voimassa olevan metsästystä tai riistanhoitoa koskevan lainsäädännön, yhdistyksen tarkoitusperien, näiden sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti. Erotetusta jäsenestä on tehtävä ilmoitus 1 §:ssä mainituille järjestöille.

 

10 §.

Keskellä toimivuotta eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvalta toimintavuodelta. Eroavalla tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

 

11 §.

Johtokunta

 • Yhdistyksen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja ja kuusi (6) kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Vaalit on vaadittaessa suoritettava suljetuilla lipuilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa, mutta muulloin puheenjohtajan kannattama mielipide.
 • Puheenjohtaja ja puolet johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla määrätään erovuoroiset arvalla.
 • Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii..
 • Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan.
 • Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) muuta jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Sihteerin ja rahastonhoitajan johtokunta valitsee keskuudestaan tai ottaa sen ulkopuolelta. Juoksevien asioiden hoitamista varten voi johtokunta valita keskuudestaan 3-5 jäsenisen työvaliokunnan.
 •  Johtokunnan tulee huolellisesti hoitaa yhdistyksen asioita ja johtaa sen toimintaa yhdistyslain, yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyksen kokouksissa tehtyjen päätösten mukaisesta.

 Johtokunnan tehtävänä on paitsi huolehtia yhdistyksen tarkoitusten toteuttamista yleensä

 • edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia, kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta,
 •  kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistella kokouksille esitettävät asiat,
 • panna täytäntöön kokousten päätökset,
 • hoitaa taloudellisesta yhdistyksen varoja ja omaisuutta sekä huolehtia siitä, että tilinpäätös tehdään määräaikana ja esitetään  tilintarkastajien tarkastettavaksi,
 • valmistella ehdotus yhdistyksen talousarvioksi,
 • valmistella edellisen vuoden toimintakertomus ja tulevan vuoden toimintasuunnitelma
 • tehdä SBJ:lle esitys alueen jalostusneuvojaksi valittavasta henkilöstä
 • Tehdä ehdotus yhdistyksen kokoukselle tarpeellisten toimikuntien asettamisesta ja vahvistaa niille ohjesäännöt,
 • käsitellä jäsenten vuosikokoukselle tekemät 18 §:n mukaiset esitykset
 • hyväksyä uudet jäsenet 6 §:n mukaisesti ja pitää yhdistyksen jäsenistä jäsenluetteloa, josta näkyy kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.
 • ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

 

12 §.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja  tai varapuheenjohtaja. Juoksevia asioita hoidettaessa johtokunta voi määrätä jonkun toimihenkilön yksinään kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

 

13 §.

Tili- ja toimintavuosi

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit on päätettävä ja jätettävä vuosikokouksen valitsemien tilintarkastajien tarkastettavaksi
helmikuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajien tulee tarkastaa tilit ja antaa niistä kirjallinen lausunto helmikuun 25. päivään mennessä.

 

14 §.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun 10. päivään mennessä  ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Ansiomerkkien ja palkintojen jako
 3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 4. Todetaan kokouksen laillisuus
 5. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 6. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 7. Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimikaudelta
 8. Esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 9. Päätetään tilien vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
 10. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöiden palkkioista
 11. Toimitetaan puheenjohtajan vaali
 12. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
 13. Toimitetaan muiden tarvittavien toimikuntien ja toimihenkilöiden vaali, mikäli se ei kuulu johtokunnalle 11 §:n mukaan
 14. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa
 15. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
 16. Päätetään liittymis- ja vuosimaksun suuruus. Ainaisjäseneltä kertamaksu on kymmenkertainen vuosimaksu
 17. Hyväksytään kuluvan toimintavuoden talousarvio
 18. Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat
 19. Käsitellään yhdistyksen jäsenten vuosikokoukselle esittämät asiat, jotka on kirjallisesti jätettävä johtokunnalle viimeistään tammikuun 20. päivään mennessä
 20. Keskustellaan muista jäsenten esittämistä asioista, mutta niistä ei voida tehdä päätöksiä.
 21. Kokouksen päättäminen

Kohdissa 18 ja 19 esille tulevat asiat on mainittava kokouskutsussa. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella vuosi-, perhe-, nuoriso-, ainais- ja kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla on yksi (1) ääni. Yhteisöjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus.

 

15 §.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, milloin yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättänyt tai milloin johtokunta katsoo sen aiheelliseksi. Ylimääräinen kokous on pidettävä myös jos vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii, kirjelmässä ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeksi mainitussa tapauksessa 1 kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä, ellei vaatimuksessa esitetä jotain myöhempää ajankohtaa.

 

16 §.

Yhdistyksen jäsenet kutsutaan vuosi- ja ylimääräiseen kokoukseen 10 päivää ennen kokousta joko sanomalehti-ilmoituksella tai jokaiselle jäsenelle lähetetyllä henkilökohtaisella kutsukirjeellä. Ylimääräisen kokouksen kutsukirjeessä on mainittava ne asiat, joiden käsittelemistä varten jäsenet kutsutaan ylimääräiseen kokoukseen. Muut tiedonannot toimitetaan jäsenille samalla tavalla.

 

17 §.

Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos vähintään ¾ kokouksessa läsnä olevista jäsenistä sitä kannattaa. kokouskutsussa on tällöin mainittava, että käsiteltäväksi tulle sääntöjen muuttaminen. Sääntöjen muutoksesta, ollakseen pätevä, on välittömästi ilmoitettava yhdistysrekisteriviranomaisille.

 

18 §.

Toiminnan purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta olkoon pätevä ainoastaan siinä tapauksessa, että vähintään ¾ yhdistyksen kokouksessa läsnä olevista jäsenistä on sitä kannattanut. Kokouskutsussa on mainittava, että käsiteltäväksi tulee yhdistyksen purkaminen. Jos yhdistys puretaan, käytetään sen säästyneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen päämääriä lähellä olevaan tarkoitukseen. Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä ilmoitus 1 §:ssä mainituille järjestöille ja yhdistysrekisteriviranomaisille.

19 §.

Erinäisiä määräyksiä

Yhdistyksen toimihenkilöiden on määräaikana lähetettävä 1 §:ssä mainituille järjestöille kaikki niille lähetettävät määräaikaiset ilmoitukset sekä muut niiden pyytämät tiedot sekä vuosimaksut.

 

20 §.

Yhdistyksen toimihenkilöiden tehtävistä, sekä yhdistyksen sisäistä asioista voidaan tarpeen vaatiessa määrätä yhdistyksen ohjesäännöissä.

 

21 §.

Muuten noudatetaan, mitä laissa yhdistyksistä säädetään.

Edellä olevat säännöt on hyväksytty Suur-Savon Beaglen perustavassa kokouksessa Pieksämäellä marraskuun 21. päivänä 1973. Muutokset on hyväkssytty 14.7.1990 ylimääräisen kokouksen 23 §:sä. Muutokset on hyväksytty 17.2.2008 vuosikokouksen 20 §:ssä.